Advisory Board

FOUNDER

Marianela Mirpuri

BIO

ARCHITECT

Gil Bakhtiar

BIO

Mary Pagano

BIO

Sandra Sánchez

BIO

Laleh Hancock

BIO

Peter Greenberg

BIO

Emanuel Pimenta

BIO

Patricia Medina

BIO

Nina Braga

BIO

Ghassan Aridi

BIO

Nordine Ouabdesselam

BIO

Concha Huerta de Soto

BIO

Dr. Jagbir Singh

BIO

Margarida Ruas

BIO

Nuno Anahory

BIO

Aziza

BIO

Patrick Simon

BIO

Subodh Narain Agrawal

BIO

Miguel Horta e Costa

BIO

Yang Cao

BIO

Margarita Astrálaga

BIO

Josefina Nvono-Ecoro

Philippe Soleillant

BIO

Jean-Rémi

BIO

Claudio Luciano Valença Motta

BIO

Catarina Caria

BIO

Eileen Williams

BIO

Hicham Platini Soaf

BIO

Eduardo Iussife Marques Vieira

BIO

Neha Wadhwa Arora

BIO

Dr Nidaa Sabbagh

BIO

Dr Shalini Yadav

BIO